Niek Jansen Mode

Niek Jansen Mode is meer dan een webshop alleen, onze winkel is 600 m2 groot, en u vindt hier meer collecties dan online. In ons Niek Jansen Mode team hebben alle medewerksters hun eigen kwaliteiten waardoor u als klant geadviseerd kunt worden door degene die het best bij u past.

Nieuwsbrief

  Contact

  webshop@niekjansenmode.nl Oranjestraat 1 6942 BD Didam 0316-228445
    /  Privacy Statement

  Privacy Statement

  Niek Jansen Mode verwerkt privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens. Niek Jansen Mode respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft zorgvuldig wordt verwerkt en beveiligd.

  Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.
  Dat betekent onder andere dat:

  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

  Niek Jansen Mode B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe uw gegevens worden verwerkt en beschermd.

  Deze privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 3 Mei 2018.

  Verzamelde gegevens en doeleinden verwerking:
  Bij het gebruiken van onze webshop of bij aankopen in onze winkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u.
  Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

  Niek Jansen Mode verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten voor de hieronder genoemde doeleinden:
  1.Om onze diensten te verlenen en te factureren
  2.Om uw bestellingen af te handelen en u te informeren over het verloop daarvan
  3.Om met u te communiceren (waaronder het verzenden van berichten)
  4.Om analyses uit te voeren voor rapportage doeleinden
  5.Om onze diensten op uw wensen af te stemmen
  6.Om onze diensten te optimaliseren
  7.Om u extra diensten en voordelen aan te bieden
  8.Om u te informeren over producten, evenementen, aanbiedingen en acties van Niek Jansen Mode
  9.Om gepersonaliseerde reclame te tonen
  10.Om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daarvoor toestemming hebt gegeven
  11.Om informatie over u te verstrekken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving (b.v. aan opsporingsinstanties)
  12.Om te controleren of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen alsmede ter controle van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst
  13.Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren
  14.Om uw identiteit te verifiëren en fraude tegen te gaan

  Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
  – NAW-gegevens;
  – Telefoonnummer;
  – Factuuradres;
  – E-mailadres;
  – Geslacht;
  – Geboortedatum;

  Registreren
  Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.
  Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.
  In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

  Toegang portaal
  Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

  Afhandelen bestelling
  Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken.

  Reclame
  Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, na uw toestemming, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:
  •per post;
  •per e-mail.

  Contactformulier en nieuwsbrief
  Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
  Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

  Publicatie
  Wij publiceren uw klantgegevens niet.

  Advertenties
  Onze webwinkel kan advertenties vertonen.

  Verstrekking aan derden
  Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

  Cookies
  Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

  Google Analytics
  Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data.

  Beveiliging
  Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

  Bewaartermijnen
  Niek Jansen Mode bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de wet niet langer dan noodzakelijk is in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren en voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

  Websites van derden
  De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Niek Jansen Mode heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacy statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door Niek Jansen Mode zijn verkregen. Niek Jansen Mode accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

  Wijzigingen in deze privacyverklaring
  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

  Inzage en wijzigen van uw gegevens
  Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen.
  U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.
  Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

  Autoriteit Persoonsgegevens
  Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

  X
  0